RFSU Stockholm
genomförde en kampanj där kvinnors lust var i centrum. Lubrikationen stod som symbol för kvinnors rätt att själva definiera sin sexualitet. Genom att lyfta fram ordet lubrikation ville vi sätta fokus på kvinnors lust. Vi ville därmed öppna upp för en mer mångfacetterad bild av människors sexualitet.

Inledning
Sexualitet är ett grundläggande begrepp som är skapat i vårt samhälle. Hur sexualiteten är formad vid en viss historisk tidpunkt påverkar hur den upplevs av olika individer. I vårt samhälle är sexualitet sammanflätat med begreppet kön. Sexualiteten är konstruerad som en viktig skiljelinje mellan könen som begränsar det sexuella handlingsutrymmet och sexualitetens innebörd. Män har till stor del genom sin kollektiva makt definierat den normativa sexualiteten för både gruppen kvinnor och män. Kvinnors handlingsutrymme och definition av sexualitet har därför blivit underordnad mäns definitioner av sexualitet. I sexualitetens sfär inryms begreppet lust och njutning. Dessa begrepp har skapats i samma kontext och begränsas därför av varandra.

    
Fortsättning>>