I människors vardag kan det vara så att lusten och njutningen har en vidare innebörd än vad den normativa sexualiteten tillskriver den. Lusten kan ta sig olika uttryck och den kan vävas samman med den egna sexualiteten. Med tanke på att kvinnors definitioner har tenderat vara underordnade ser vi det som viktigt att lyfta fram dessa. Ett exempel är slidans lubrikation som för många kvinnor är en kroppslig reaktion på lust. Då kvinnors definitioner av sexuell lust har varit underordnade i samhället har även begreppet lubrikation osynliggjorts. Projektet lubrikation.nu har valt att använda begreppet lubrikation som en symbol för kvinnors lust och njutning, utan att därför begränsa oss till kroppsliga reaktioner. Begreppet lubrikation kommer att användas på två sätt. Ett sätt är att lyfta fram ordet för att kvinnor ska få tillgång till begrepp som beskriver deras sexuella lustupplevelser. Dessutom kommer begreppet att användas som en symbol för att sätta kvinnors egen definierade lust i vidare mening.

Syfte
Syftet med projektet är att ifrågasätta begreppet sexualitet och dess normativa innebörd. Centralt i detta blir att lyfta fram diskussioner kring hur sexualitet skapas och återskapas i vårt samhälle. Detta projekt kommer att fokusera på kvinnors lust och njutning, samt rätt att definiera sexualitet. Vidare syftar projektet till att synliggöra ordet lubrikation.

    
Fortsättning >>